Zoeken

KALFF KATZ & FRANSSEN

Privacy and cookie policy

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de website www.kalffkatzfranssen.nl (hierna: “de Website”).

 

In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens Kalff Katz & Franssen, gevestigd te Concertgebouwplein 9 (1071 LL) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 56490879 (hierna: “KKF”, “wij” of “ons”), verwerkt van bezoekers van de Website (hierna: “u” en “uw persoonsgegevens”).

 

KKF respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de Website. Deze privacy- en cookieverklaring zal uiteenzetten hoe we de over u via de Website verzamelde persoonsgegevens gebruiken, op welke wijze wij gebruik maken van cookies en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze privacy- en cookieverklaring heeft geen betrekking op de wijze waarop wij dossiers voor onze cliënten behandelen.

 

 1. Algemeen

KKF respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens KKF verwerkt.

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

KKF verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan KKF een derde-partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

 

 1. Grondslag verwerking

KKF verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

4. Doel verwerking persoonsgegevens

KKF verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
 • en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • werving en selectie (sollicitatie)
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

KKF verwerkt persoonsgegevens die door u aan KKF zijn verstrekt als sollicitant, als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van KKF. Daarnaast verwerkt KKF mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf heeft verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. KKF gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw BSN nummer;
 • uw geslacht;
 • uw nationaliteit.
 1. Grondslag verwerking persoonsgegevens

KKF verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting;

- uitvoering van een overeenkomst;

- verkregen toestemming van betrokkene(n);

- gerechtvaardigd belang.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

KKF deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van [naam advocatenkantoor], zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan KKF persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van KKF uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door KKF ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij.     

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

KKF hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

KKF bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

 1. Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij KKF aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

secretariaat@kalffkatzfranssen.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. KKF neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

 1. Gebruik social media

Op de website van KKF zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. KKF houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

 

 1. Statistieken en cookies

KKF houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door KKF verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van KKF te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van KKF op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van KKF maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van KKF geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven.  KKF heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.]

 

 1. Aanpassing privacy & cookieverklaring

KKF heeft het recht de inhoud van deze privacy & cookieverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

 1. Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy & cookieverklaring  kunt u contact opnemen met secretariaat@kalffkatzfranssen.nl.

 

Deze privacy & cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2019.