Zoeken

KALFF KATZ & FRANSSEN

Algemene voorwaarden

Maatschap
1. Kalff Katz & Franssen Advocaten is een kostenmaatschap tussen Mr S.F. Kalff en Mr P. Katz enerzijds en Mr J.G.J.E. Franssen en Mr F.C. Tolboom anderzijds. Mr Kalff en Mr Katz oefenen voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uit onder de naam Kalff Katz Advocaten. Mr Franssen en Mr Tolboom voeren de advocatenpraktijk voor eigen rekening en risico uit door middel van de besloten vennootschap KKF B.V. Opdrachten aan Mr Kalff en/of Mr Katz binden Mr Franssen en/of Mr Tolboom niet. Opdrachten aan Mr Franssen en/of Mr Tolboom binden Mr Kalff en/of Mr Katz niet.
In deze algemene voorwaarden worden Kalff Katz & Franssen Advocaten en haar individuele maten ook aangeduid met KKF.

Opdrachten

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de individuele maten van KKF. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4. Aan KKF verstrekte opdrachten strekken nimmer tot advisering over buitenlands recht. Aan KKF gegeven opdrachten strekken slechts tot het geven van fiscaal advies indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan KKF gegeven opdrachten, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden kunnen door KKF worden gewijzigd. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden door KKF gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van publicatie op de website www.kalffkatzfranssen.nl, voor nieuwe alsmede voor lopende opdrachten. KKF wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

6. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

7. KKF is bevoegd in het kader van uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever. De keuze van door KKF in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid geïndiceerd, geschieden in overleg met de opdrachtgever en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Selectie van deurwaarders en rolwaarnemers vindt in beginsel zonder overleg plaats. KKF is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door KKF ingeschakelde derden te aanvaarden.

8. De opdrachtgever vrijwaart KKF tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden of zijn verricht.

Honorering en incasso
9. KKF hanteert verschillende tarieven voor stagiaires, medewerkers, senior-medewerkers en partners. Bovendien kan afhankelijk van de spoedeisendheid, het specialistische karakter en/of het belang van de zaak een opslag worden gehanteerd. KKF zal kosten, zogeheten verschotten, die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, kosten voor rolwaarnemers, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit openbare registers en koerierskosten.

10. De tarieven van KKF kunnen periodiek worden verhoogd. Aanpassingen van de tarieven van KKF treden in werking zonder dat daarvoor bekendmaking aan de opdrachtgever is vereist. KKF aanvaardt geen opdrachten op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingszaken).

11. Alle door KKF gefactureerde bedragen worden, voor zover verplicht, vermeerderd met omzetbelasting. In beginsel zal maandelijks aan opdrachtgever een declaratie, en indien gewenst een specificatie, worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. KKF geeft aan op welke wijze en in welke valuta de factuur kan worden voldaan. De opdrachtgever kan facturen door middel van automatische bank- of giro-afschrijving betalen.

12. De door KKF te verzenden facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente ex artikel 6:119a BW. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft KKF naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. KKF is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. KKF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

13. KKF is te allen tijde gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten voorschotten te vragen. KKF is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen. Ontvangen voorschotten worden door KKF (al naar gelang tussentijds) verrekend met de bedragen die de opdrachtgever aan KKF is verschuldigd. KKF is gerechtigd een ontvangen voorschot als zekerheid aan te houden totdat alle onderhandenwerk aan de opdrachtgever is gefactureerd en door of vanwege de opdrachtgever — al dan niet middels verrekening — is voldaan.

14. KKF zal pas overgaan tot het indienen van een dagvaarding, verzoekschrift, verweerschrift of ander gerechtelijk processtuk nadat van de opdrachtgever een voorschot is ontvangen ter hoogte van het aan de gerechtelijke instantie verschuldigde griffierecht. Het voorschot dient minimaal drie werkdagen voor de dienende dag en/of procesdatum op de bankrekening van KKF te zijn bijgeschreven.

15. Door KKF op de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Kalff Katz Advocaten ontvangen gelden voor de opdrachtgever worden op het eerste verzoek van de opdrachtgever overgemaakt op de door de opdrachtgever genoemde bankrekening onder verrekening van door de opdrachtgever aan KKF nog verschuldigde bedragen en de onderhandenwerk positie ten tijde van de overmaking van bedoelde (derden)gelden. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen KKF en de opdrachtgever is overeengekomen, komen de rente-inkomsten met betrekking tot de voor de opdrachtgever gehouden gelden op de derdengeldenrekening, als forfaitaire vergoeding voor de beheerkosten, administratiekosten, bankkosten en overige kosten, toe aan de Stichting Derdengelden Kalff Katz Advocaten.

Aansprakelijkheid en verval

16. Iedere aansprakelijkheid van KKF is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KKF wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van KKF komt. Desgevraagd worden over de door KKF gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. Iedere aansprakelijkheid van KKF voor gevolgschade is uitgesloten.

17. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van KKF beperkt tot het door KKF in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,–.

18. KKF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door KKF ingeschakelde derden. Wanneer de opdrachtgever de betreffende derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever KKF voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor KKF.

19. Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens KKF in verband met de door KKF verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten. KKF is niet gehouden tot het restitueren van reeds door de opdrachtgever aan KKF betaalde honoraria indien op enigerlei moment, al dan niet achteraf, blijkt dat de opdrachtgever in aanmerking kan of had kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

20. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van de maten van KKF, alsmede ten behoeve van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor KKF werkzaam zijn of waren. De in artikelen 8 en 18 vervatte vrijwaringen gelden voor deze personen rechtstreeks. Zij kunnen door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden, onverminderd het bepaalde in artikel 2, behoudens opzet of grove schuld. In deze uitzonderingsgevallen geldt het in artikel 19 vervatte vervalbeding voor deze personen rechtstreeks.

21. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking, uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen, gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens KKF, voor zover deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door KKF.

22. Het staat de opdrachtgever en KKF te allen tijde vrij een opdracht zonder opgaaf van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat KKF een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door KKF gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

Bewaartermijnen
23. Nadat de laatste handeling in een dossier is verricht, zal dit dossier door KKF worden gearchiveerd. KKF zal ten minste gedurende zeven jaar zorg dragen voor bewaring in het archief. Daarna is KKF gerechtigd het dossier zonder nadere aankondiging aan de opdrachtgever te vernietigen.

Geschillen
24. Op de rechtsverhouding tussen KKF en de opdrachtgever is de kantoorklachtenregeling van KKF van toepassing, welke regeling te allen tijde opvraagbaar is bij KKF. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en KKF wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en KKF zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van KKF om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien KKF in enige gerechtelijke of tuchtrechtelijke procedure tegen een opdrachtgever in het gelijk wordt gesteld, is deze opdrachtgever aan KKF vergoeding verschuldigd voor de volledige door KKF buiten en in rechte gemaakte kosten, waaronder de volledige kosten van de door KKF intern of extern ingeschakelde advocaten en andere adviseurs.

25. De opdrachtgever verplicht zich om KKF van iedere adreswijziging onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan het bij KKF in de administratie bekende adres van de opdrachtgever als domicilie van de opdrachtgever geldt.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op 12 mei 2015
onder depotnummer 39/2015 (laatst bijgewerkt 9 maart 2020).