Zoeken

Kom in contact

Hoe kunnen we u helpen?

Mail of bel voor advies.

Ga naar contact

gaming-gambling

Vergunning online kansspelen

Vanaf 2021 wordt het mogelijk een vergunning te verkrijgen voor het aanbieden van online kansspelen (kansspelen op afstand) aan de Nederlandse consument. Hieronder zal worden toegelicht hoe de procedure voor het aanvragen van een vergunning eruit ziet en hoe Kalff Katz & Franssen u hierin kan helpen.

Vergunning aanbieden online kansspelen (kansspelen op afstand)

De huidige wetgeving, de Wet op de kansspelen, biedt geen grondslag om online kansspelen aan te bieden. De Nederlandse overheid heeft daarom een wetsvoorstel voorbereid, de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet is na een langdurig parlementair proces in februari 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Volgens de planning van de Nederlandse overheid zal deze nieuwe wet in het voorjaar van 2021 in werking treden.

Het wordt voor geïnteresseerde partijen dus mogelijk om een Nederlandse vergunning te verkrijgen op basis waarvan zij via het internet kansspelen kunnen aanbieden aan de Nederlandse consument. Deze partijen moeten aan veel regels voldoen en kansspelbelasting betalen. Nederlandse consumenten zullen uiteindelijk een grote keuze aan aanbieders krijgen waar zij online een gokje kunnen wagen.

De procedure

De Nederlandse Kansspelautoriteit gaat een vergunningverleningsprocedure introduceren. Op basis van die procedure worden de vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen verleend. De Kansspelautoriteit streeft ernaar om de eerste vergunningen zes maanden na de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand uit te geven. Op dat moment wordt de Nederlandse gereguleerde markt voor online kansspelen geopend voor de eerste vergunninghouders.

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand, start de vergunningverleningsprocedure. Vanaf dan kunnen geïnteresseerde partijen een vergunningsaanvraag indienen. Het verkrijgen van een vergunning zal geen gemakkelijke opgave zijn. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat de regulering voor kansspelen via het internet één van de meest veeleisende regelgevingen ter wereld zal zijn. Strikte eisen op het gebied van consumentenbescherming, verslavingspreventie en het tegengaan van criminaliteit zullen moeten worden gehonoreerd.

De Kansspelautoriteit heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat de aanvraag digitaal en in de Nederlandse taal zal verlopen. Een aanvraag gaat €48.000 kosten. Dit is dus de vergoeding die betaald moet worden aan de Kansspelautoriteit voor enkel de aanvraag zelf.

Een geïnteresseerde partij kan een vergunning aanvragen voor het op afstand organiseren van vier soorten kansspelen:

  • Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen (bijvoorbeeld roulette en blackjack)
  • Casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen (bijvoorbeeld poker)
  • Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd
  • Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen

Voorwaarden aanvraag vergunning

De Kansspelautoriteit heeft aangegeven dat de aanvraagprocedure voor een online kansspelvergunning in ieder geval de volgende onderwerpen zal beslaan:

Betrouwbaarheid – Een vergunning wordt enkel aan betrouwbare partijen toegekend. Bestuurs-, straf- en fiscaalrechtelijke antecedenten van de aanvrager en de aan hem gerelateerde, natuurlijke personen en rechtspersonen worden onderzocht.

Deskundigheid – De aanvrager moet over een zekere mate van deskundigheid beschikken. De aanvrager moet een plan hebben dat beschrijft hoe de aanvrager er op toeziet dat werknemers passende kennis op het gebied van kansspelen bezitten.

Continuïteit – De kansspelautoriteit moet voldoende vertrouwen hebben dat de continuïteit van de aanvrager gewaarborgd is. In ieder geval moeten spelerstegoeden worden afgescheiden van het bedrijfskapitaal. De aanvrager dient ook zorg te dragen voor een financiële garantstelling, zodat belastingen, heffingen, eventuele boetes betaald kunnen worden.

Verslavingspreventie – Er moet een verslavingspreventiebeleid zijn. Dat moet aansluiten op het Nederlandse stelsel van verslavingszorg, ontwikkeld in samenwerking met deskundigen en ervaringsdeskundigen. Bovendien moet de aanvrager een vertegenwoordiger in Nederland hebben inzake verslavingspreventie.

Reclame en marketing – Het reclame- en marketingbeleid van de aanvrager moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Dit zijn in het bijzonder het Besluit en de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Consumentenbescherming – Een aanvrager moet een klantenservice voeren die voldoet aan de daarvoor opgestelde regels. Ook aan de informatieverstrekking aan consumenten alsmede de klachtenafhandeling zijn eisen verbonden.

Matchfixing, Wwft‎ en Sanctiewet – Het kansspelaanbod moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de sanctiewet. Ook eisen voor het tegengaan van matchfixing dienen te worden nageleefd. Zo moeten gokpatronen worden gemonitord en een beleid gevoerd worden om matchfixingrisico’s te beheersen.

Uitbesteding – Indien de aanvrager werkzaamheden uitbesteedt, mag die uitbesteding geen afbreuk doet aan naleving van de wettelijke voorschriften. Daartoe moet er een uitbestedingsbeleid, uitbestedingsovereenkomsten en een compliance officer zijn.

Integriteit – Er moet een integriteitsbeleid zijn waarin is opgenomen hoe met integriteitsrisico’s wordt omgegaan, zoals het onderkennen en voorkomen van fraude met en misbruik van het kansspelaanbod.

Betaaltransacties en Identificatie & verificatie – De vergunninghouder moet de identiteit van een speler verifiëren, voordat toegang wordt verleend tot het kansspelaanbod. Er moet een procedureomschrijving worden aangeleverd die omschrijft hoe de betaaltransacties voldoen aan in de wet gestelde eisen.

Cruks en Controledatabank – De aanvrager moet aantonen dat hij in staat is te controleren of een speler die van zijn kansspelaanbod gebruik willen maken, in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) geregistreerd staat. Tevens moet de aanvrager over een controledatabank beschikken waarin de Kansspelautoriteit toegang heeft tot bepaalde digitale gegevens.

Hulp bij uw aanvraag vergunning online kansspelen

Partijen die willen toetreden tot deze Nederlandse gereguleerde markt voor het aanbieden van kansspelen via internet, zullen daartoe een vergunning moeten aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Kalff Katz & Franssen is hét advocatenkantoor dat hierbij kan assisteren.

Voor de aanvraag van een vergunning online kansspelen zal een groot aantal documenten moeten worden voorbereid. Ons kantoor heeft een digitale omgeving op touw gezet waarin deze documenten geüpload kunnen worden. Daarnaast hebben wij een checklist gemaakt van de benodigde documenten met een compleet overzicht van alle vereisten.

Na indiening van de aanvraag doet de Kansspelautoriteit onderzoek naar de aanvrager. Daarbij zullen vragen gesteld worden over de aanvrager en zijn plannen. Kalff Katz & Franssen advocaten kan ook hier ondersteuning bieden.

Over Kalff Katz & Franssen

Kalff Katz & Franssen advocaten levert al meer dan twintig jaar gespecialiseerde dienstverlening aan cliënten uit de gaming en gambling sector. Het heeft een unieke positie opgebouwd met een team van advocaten dat volledig gefocust is op dienstverlening aan de kansspelindustrie. De advocaten van Kalff Katz & Franssen zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de invoering van de Wet kansspelen op afstand. Zij hebben door de jaren heen een goede verstandhouding opgebouwd met wetgever en toezichthouder. Daarnaast zijn de advocaten van Kalff Katz & Franssen aangesloten bij verschillende internationale netwerken van advocaten uit de kansspelwereld. Zodoende hebben zij goed contact met buitenlandse advocaten die bedrijven hebben begeleid in vergelijkbare vergunningverleningsprocedures.

Vraag over Vergunning online kansspelen?

STUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN BERICHT