Zoeken

Gaming & gambling

Kennisgevingsprocedure Europese Commissie omtrent de Controle Databank (CDB)

Geplaatst op 28 juni 2020 door Erik van Hoorn

Partijen die in de toekomst online kansspelen willen aanbieden zijn verplicht in Nederland een controledatabank (“CDB”) in te richten en te onderhouden. De CDB moet bepaalde gegevens (data) bevatten en dient als instrument om een effectief nalevingstoezicht van de Kansspelautoriteit te waarborgen. Op 17 juni 2020 heeft Nederland drie ontwerpdocumenten inzake de CDB genotificeerd aan de Europese Commissie. Deze ontwerpdocumenten verschaffen onder andere meer duidelijkheid over de technische infrastructuur van de CDB.

Plaatsing van de CDB en toegang daartoe

Hoewel de elektronische middelen die de vergunninghouder bij het organiseren van kansspelen op afstand gebruikt zich in een EU- of EER lidstaat moeten bevinden (behoudens vrijstellingen, verleend door de KSA, om deze in een derde land te vestigen), dient de CDB wel in Nederland te zijn geplaatst (Artikel 4.42 Besluit kansspelen op afstand).

Toekomstige online kansspelvergunninghouders dienen te allen tijde toegang te verlenen tot de CDB en tot de daarin opgenomen gegevens voor ambtenaren en/of personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van (a) de Wet op de kansspelen, (b) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en (c) belastingwetgeving.

De CDB mag uitsluitend geplaatst worden in ruimten die de ambtenaren en/of personen verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen (m.a.w. de toezichthouders van de Kansspelautoriteit) zonder toestemming van derden en enige andere belemmeringen kunnen betreden (Artikel 4.21 Concept-regeling kansspelen op afstand).  Zo is het de toekomstige online kansspelvergunninghouder niet toegestaan om de CDB in een woning te plaatsen, aangezien voor het betreden daarvan op grond van de Algemene wet bestuursrecht toestemming van de bewoner is vereist.     

Gegevens in de CBD en minimum bewaartermijn

Overeenkomstig artikel 5.2(2) van de Concept-regeling kansspelen op afstand moeten de volgende gegevens in de CDB worden opgenomen:  

  • een niet direct tot de identiteit van de speler herleidbare, unieke aanduiding van iedere speler;
  • de datum, het tijdstip en de aard van iedere aanpassing en overschrijding van het spelersprofiel;
  • de aanleiding voor en de datum, het tijdstip en de aard van iedere interventiemaatregel  om onmatige deelname en kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen
  • de datum, het tijdstip, het bedrag en de aard van iedere creditering en iedere debitering van iedere speelrekening, alsmede, waar van toepassing, de aard van het daarbij gebruikte betaalinstrument en, waar van toepassing, een niet direct tot de identiteit van de speler herleidbare, unieke aanduiding van de daarbij gedebiteerde onderscheidenlijk gecrediteerde betaalrekening; en
  • de totale inzet en speelwinst per spelsoort en, voor zover het betreft een kansspel waarbij de vergunninghouder anders dan als inzet een vergoeding ontvangt voor het geven van gelegenheid tot deelneming aan dat kansspel, het totale bedrag van die vergoeding.

Hierbij dient in acht te worden genomen dat de Kansspelautoriteit, waar nodig, de hierboven genoemde gegevens nader kan concretiseren in haar uitvoeringsbeleid. Met betrekking tot de termijnen voor het bewaren en aanhouden van gegevens, zijn toekomstige online kansspelvergunninghouders verplicht de gegevens die in de CDB worden aangehouden minimaal twaalf maanden in de CDB te bewaren (Artikel 4.14(5) Concept-regeling kansspelen op afstand). Na deze periode kan de vergunninghouder besluiten om deze gegevens niet langer in de controledatabank aan te houden. Dit houdt evenwel niet in dat de vergunninghouder deze gegevens in het geheel niet langer hoeft te bewaren in diens eigen administratie.  

Drie ontwerpdocumenten genotificeerd aan de Europese Commissie

Op 17 juni 2020 heeft Nederland drie ontwerpdocumenten inzake de CDB genotificeerd aan de Europese Commissie

Twee documenten zijn opgesteld door de Kansspelautoriteit, namelijk:

  • Data mode for the remote gambling data safe (the CDB), welk onder meer de vereisten bevat over de gegevens die in de CDB moeten worden opgenomen (formattering en verwerking e.d.); en
  • Specifications for the remote gambling data safe (the CDB), welk de specificaties voor de infrastructuur en gebruik van de CDB bevat.  

Het derde document is afkomstig van de Belastingdienst en bevat nadere specificaties met betrekking tot de CDB, zoals welke gegevens moeten worden verstrekt en in welke vorm zodat de Belastingdienst de belastingaangifte kan controleren.

Voor alle drie de documenten geldt een status-quo-periode tot 18 september 2020, waarin de Europese Commissie en de andere lidstaten in staat worden gesteld om de ontwerpdocumenten te onderzoeken en op passende wijze te reageren. De betreffende ontwerpdocumenten zijn te vinden in de database op de website van de Europese Commissie.

Bent u voornemens om een vergunning online kansspelen aan te vragen bij de Kansspelautoriteit zodra de Wet kansspelen op afstand inwerking treedt en heeft u hieromtrent vragen dan wel in de voorbereiding daarvan hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Dit artikel delen

Erik van Hoorn

Advocaat

Over de auteur

Erik van Hoorn is advocaat en werkzaam in de praktijkgroep Gaming & gambling. 

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen