Zoeken

Gaming & gambling Publicaties

Start aanvraagprocedure vergunning online kansspelen medio 2020

Geplaatst op 19 februari 2019 door Frank Tolboom

Na twintig jaar is de kogel door de kerk; de Eerste Kamer heeft op 19 februari jl. ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa) waardoor het online aanbod van kansspelen middels een vergunningenstelsel wordt gereguleerd. Naar verwachting zal de wet medio 2020 in werking treden en is het vanaf dan mogelijk om een vergunningaanvraag in te dienen. Het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime is daarentegen voorlopig in de ijskast gezet.  

Net als in 2006, toen tevergeefs een poging werd gedaan om online kansspelen te reguleren, was de Eerste Kamer kritisch. Zo werd Sander Dekker (Minister voor Rechtsbescherming), tijdens het plenaire debat van 5 februari 2019, door de Kamer verzocht om per brief in te gaan op drie vragen die verband houden met het wetsvoorstel Koa. De regulering van reclame voor (online) kansspelen en de uitwerking van de Motie-Bouwmeester vormden hierin belangrijke thema’s.

Moties

In navolging van de brief met de antwoorden van Minister Dekker werd het plenaire debat voortgezet op 12 februari 2019. Tijdens dit debat zijn zes moties ingediend, waarvan er vier zijn aangenomen en twee verworpen.

Zo opperde GroenLinks via de Motie-Strik voor een algeheel reclameverbod op online kansspelen, doch kon niet rekenen op een meerderheid. De motie-D. van Dijk, ingediend door de SGP, waarin het kabinet werd gevraagd een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen en de consequenties daarvan in kaart te brengen, haalde het echter wel.

Dat aanbieders van online kansspelen die zich eerder – zonder vergunning – op de Nederlandse markt hebben gericht pas na een afkoelingsperiode van twee jaar een vergunning kunnen aanvragen, is bewerkstelligd door de aangenomen Motie-Postema van de PvdA. De Motie-Gerkens (SP) waarmee de hiervoor genoemde afkoelingsperiode op minimaal vijf jaar zou worden vastgesteld, werd niet met succes ontvangen door de meeste Eerste Kamerleden.

De Motie-Bikker (SGP) betreffende het verzoek om bij de evaluatie van de wet (drie jaar nadat de wet in werking is getreden) na te gaan of voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden, is aangenomen.

Tenslotte is ook de tweede motie van de PvdA (Motie-Postema) aangenomen, wat betekent dat bij de evaluatie van de wet de wenselijkheid van aanvullende mogelijkheden tot het blokkeren van illegale internetsites opnieuw wordt bezien.

Uitslag van de stemming

Uiteindelijk hebben de partijen VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks vóór gestemd, wat inhoudt dat het wetsvoorstel Koa is aangenomen met een meerderheid van 6 zetels (44 senatoren voor en 31 senatoren tegen).

Het Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime, dat ziet op de privatisering en verkoop van Holland Casino, is niet in stemming genomen. In het plenaire debat van 12 februari heeft Sander Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) de Eerste Kamer namelijk verzocht om het debat omtrent voornoemd wetsvoorstel aan te houden tot eind mei.

En nu? 

Hoewel het wetsvoorstel Koa is aangenomen, zal het nog enige tijd duren voordat de eerste vergunningen kunnen worden verleend. Dit zal waarschijnlijk op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2021 zijn.

Het wetsvoorstel wordt eerst in lagere regelgeving uitgewerkt en geconsulteerd. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de AMvB (“Besluit Kansspelen op Afstand”) reeds geconsulteerd. Nadere details worden uitgewerkt in een Ministeriële Regeling die nog voor consultatie wordt gepubliceerd.

De Kansspelautoriteit (Ksa) gaat vervolgens deze lagere regelgeving gebruiken om in beleidsregels nadere invulling te geven aan de vele open normen. In dit kader zal de Ksa – naar verwachting voor de zomer van 2019 – het aanvraagformulier voor een online kansspelvergunning in consultatie brengen en meer in het bijzonder meer duiding geven aan de befaamde afkoelingsperiode.

Daarnaast heeft René Janssen, bestuursvoorzitter van de Ksa, tijdens onze Annual Gaming Industry Event laten weten dat in maart 2019  de “Leidraad Zorgplicht” in consultatie wordt gebracht. In deze Leidraad wordt de zorgplicht ter preventie van kansspelverslaving, zoals vastgelegd in artikel 4a Wet op de kansspelen, uitgewerkt.

De verwachting is dat het wetsvoorstel uiteindelijk op 1 juli 2020 in werking zal treden. Vanaf dat moment kan een aanvang worden genomen met het vergunningsverleningsproces. De Ksa heeft eerder laten weten tenminste 4-6 maanden nodig te hebben voor een vergunningaanvraag. Die termijn kan echter verlengd worden met nog eens 6 maanden.

Mocht u verder vragen hebben ten aanzien van het bovenstaande of over de aankomende vergunningsprocedure voor online kansspelen, neem dan gerust contact met ons op.  

Dit artikel delen

Frank Tolboom

Partner

Over de auteur

Frank Tolboom is partner bij Kalff Katz & Franssen en werkzaam in de praktijkgroep Gaming & gambling. 

Ook interessant

Alle Recente ontwikkelingen